Deklaratīva bērnudārzu programmu grozīšana var šķelt sabiedrību

06.02.2020

Latvijai nav vajadzīga tāda politika, kas kurina etnisko naidu un rosina neuzticību pret valsti. Tāpēc “Attīstībai / Par!” lūdza atlikt Vispārējās izglītības likuma grozījumu izskatīšanu, un cer uz konstruktīvu dialogu ar koalīcijas partneriem un sabiedrību, kā nodrošināt divas lietas. Pirmkārt, lai vecāki, kuri vēlas, lai viņu bērni apgūst pirmsskolas izglītības programmu valsts valodā, var to īstenot bez gaidīšanas rindās. Otrkārt, lai bērni, kuru vecāki vēlas, lai bērnudārzā tiktu sniegts atbalsts mazākumtautību valodai, turpinātu saņemt šo atbalstu.

Visu Latvijas bērnu labākajās interesēs ir bērnudārzi, kas nodrošina gan programmu valsts valodā, gan atbalstu dzimtajai valodai bērniem no mazākumtautību ģimenēm. Nav jābūt “latviešu” un “krievu” bērnudārziem, ir jābūt vienojošai un iejūtīgai izglītības sistēmai, kas stiprina un saliedē visus Latvijas cilvēkus.

Jau pašlaik Izglītības likums garantē pirmsskolas izglītību valsts valodā, bet liela daļa problēmu rodas pašvaldību līmenī, kas nenodrošina šo iespēju politiskās gribas un resursu trūkumu dēļ. Mūsuprāt, šīs problēmas var atrisināt ar mērķtiecīgu un kopīgu darbu, nevis ar sasteigtu iniciatīvu virzīšanu.

Tādā veidā mēs varam īstenot mērķi par sabiedrību, kurā visi runā valsts valodā un prot vienoties par svarīgām lietām, un, kurā neviens nejūtas izstumts izcelsmes vai nepietiekamu valodas zināšanu dēļ.

Ir pašsaprotami, ka bērnu vecākiem ir jābūt pieejamai informācijai un skaidrībai, kā pašvaldības spēs nodrošināt bērnu tiesības. Izglītības un zinātnes ministrijai un pašvaldībām ir jāpiedāvā skaidrs ceļš ar ieviešanas nosacījumiem, pārejas noteikumiem par šādas sistēmas spēkā stāšanos, finansēšanu, bērnudārzu pedagogu atbalstu un citiem nosacījumiem.

***

Декларативные требования по детским садам раскалывают общество

Латвии не нужна политика, умножающая этническую нетерпимость и возбуждает недоверие к государству. Поэтому “Развитию/За!” предложило отложить рассмотрение изменений в Законе об общем образовании и надеется на конструктивный диалог с партнерами по коалиции и обществом, как обеспечить две вещи. Во-первых, чтобы родители, желающие, чтобы их дети осваивали программу дошкольного образования на государственном языке, могли реализовать это сделать без ожидания в очередях. Во-вторых, чтобы дети, родители которых желают, чтобы в детском саду  оказывалась поддержка языку национальных меньшинств, продолжали получать эту поддержку.

В интересах всех латвийских детей -- детские сады, предлагающий как программу на государственном языке, так и программу для детей из семей национальных меньшинств. Не должно быть «латышских» и «русских» детских садов, должна быть объединяющая и чуткая система, укрепляющая и  объединяющая всех живущих в Латвии.

Закон об образовании уже сейчас гарантирует дошкольное образование на государственном языке, но большая часть проблем возникает на уровне самоуправлений, которые не обеспечивают эту возможность из-за отсутствия политической воли и ресурсов. На наш взгляд, эти проблемы можно решить в ходе целенаправленной совместной работы, а не продвижением поспешных инициатив.

Таким образом мы сможем достигнуть цель --  общество, в котором все люди говорят на государственном языке и умеют договориться по важным вопросам. Общество, в котором никто не чувствует себя вытесненным из-за происхождения или недостаточного знания языка.

Очевидно, что родители должны иметь всю необходимую информацию, у них должна быть ясность, каким образом самоуправления смогут обеспечить права детей. Министерство образования и науки и самоуправления должны предложить чёткую стратегию, включающую условия введения, переходные правила по внедрению системы, её финансированию,  поддержке педагогов детских садов и другим условиям.