VARAM: Digitālo inovāciju centri nodrošinās Latvijas piekļuvi jaunākajām digitālajām inovācijām

15.04.2020

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sagatavojusi informatīvo ziņojumu “Par nepieciešamo rīcību, lai sagatavotu priekšnosacījumus Eiropas Digitālo inovāciju centru izveidei Latvijas Republikā atbilstoši regulas priekšlikumam, ar ko laikposmam  no 2021. līdz 2027.gadam izveido Digitālās Eiropas programmu”. Dokumenta mērķis ir noteikt turpmāko rīcību, lai Latvijā izveidotu Eiropas Digitālo inovāciju centrus, kas veicinās digitālo tehnoloģiju ieviešanu tautsaimniecībā un publiskajā pārvaldē.

Eiropas Digitālo inovāciju centri ir daļa no Eiropas Savienības (ES) programmas “Digitālās Eiropas programma”, kas uzsāks savu darbību 2021. gadā. Ar tās palīdzību plānots veicināt Eiropas valstu digitālu transformāciju, t.i. digitālo tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumos, publiskās pārvaldes iestādēs, kā arī uzlabojot dalībvalstu iedzīvotāju digitālās prasmes. Tā kā šādi centri darbosies visās ES dalībvalstīs, arī Latvija tiks iekļauta kopējā Eiropas digitālo tehnoloģiju ekosistēmā. Tādā veidā tiks sniegta iespēju pārņemt citu valstu pieredzi un zināšanas, kā arī dalīties ar savām kompetencēm.

Digitālo inovāciju centru galvenais uzdevums būs veicināt Latvijas (līdzīgi kā citu dalībvalstu) izaugsmi sasaistē ar ekonomikas un sabiedrības digitālo transformāciju tādā veidā, lai ieguvumus no digitalizācijas procesa iegūtu arī iedzīvotāji. Lai to īstenotu, centriem būs jānodrošina piekļuve jaunākajām digitālajām tehnoloģijām, veicinot labās prakses piemēru pārņemšanu starp nozarēm un digitālo tehnoloģiju izmantošanas pilnveidi valsts pārvaldes iestādēs un uzņēmumos atbilstoši digitālās transformācijas radītajiem izaicinājumiem. Digitālo inovāciju centri galvenokārt darbosies kā kontaktpunkts, kurā valsts pārvaldes iestādes un uzņēmumi varēs saņemt padomus un testēt digitālās inovācijas, kā arī apmainīties un iegūt informāciju par sev nepieciešamā risinājuma izstrādi un attīstību. Tā kā centri būs savienoti kopējā tīklā, informāciju un pakalpojumus būs iespējams saņemt arī citviet Eiropā esošajos centros un izmantot citas ES valsts pieredzi un tehnoloģijas, tādējādi sekmējot inovāciju atvērtību. Par šādu centru var kļūt augsti digitāli attīstītas institūcijas (pētniecības institūcijas, universitātes, konsorciji, u.c.), kuri ir specializējušies kādā jomā, bet papildus saviem pienākumiem pieteikušies un ir gatavi uzņemties arī nacionālā centra funkciju īstenošanu. Atsevišķos centros atkarībā no to līdzšinējās darbības un kompetencēm varēs saņemt arī tematiskos pakalpojumus (tai skaitā ar mākslīgo intelektu, augstas veiktspējas datošanu un kiberdrošību un uzticēšanos saistītus pakalpojumus).

Papildus šajos centros valsts pārvaldes iestādes un uzņēmumi varēs izveidot liela mēroga pilotprojektus lietu interneta*, progresīvās ražošanas un tehnoloģiju stiprināšanai viedajās pilsētās, mājokļos, savienotajos automobiļos, mobilās veselības aprūpes pakalpojumos, u.c. jomās. Tāpat centri nodrošinās apmācības padziļinātu digitālo prasmju apguvei darbavietās, kā arī prakses iespējas studentiem. Tas ļaus valstīm ātri reaģēt uz straujajām izmaiņām darba tirgus pieprasījumā.

Centru finansējums plānots no diviem avotiem: 50% tiks finansēti no Digitālās Eiropas programmas, 50% no dalībvalstu puses: Eiropas Reģionālā attīstības finansējuma (ERAF) finansējuma.

Saskaņā ar Digitālās Eiropas programmu, 2021. gadā plānots izveidot sākotnēju digitālo inovāciju centru tīklu. Šim nolūkam katrai dalībvalstij atklātā atlases procedūrā jāizraugās kandidātiestādes, pamatojoties noteiktiem kritērijiem, piemēram, digitālo inovāciju centru funkcijām atbilstošas kompetences, infrastruktūra un darbinieki u.c. Latvijā par Digitālās Eiropas programmas regulu atbildīgā institūcija ir VARAM, kas jau 2019. gadā ir uzsākusi programmas sabiedrisko apspriešanu ar sociālajiem partneriem. Lai Latvija izpildītu programmā minētās saistības, šobrīd VARAM ir uzsākusi darbu centru atlases kritēriju un atlases procedūras sagatavošanai.

Ar informatīvo ziņojumu var iepazīties ministrijas mājaslapā.

*Lietu internets – ar sensoriem aprīkotu (piemēram, temperatūra, spiediens, apgaismojums) fizisku ierīču satīklošana. Tas ļauj vienotā tīklā saslēgt sensoru, ierīces un lietotnes attālinātai datu nolasīšanai un kontrolēšanai.