J.Pūce: Ventspils pilsētas domes deputātiem jānovērš ar Lembergam noteikto sankciju iespējamā ietekme uz pašvaldības darbu

06.01.2020

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP!) nosūtījis vēstuli Ventspils pilsētas domes deputātiem un izpilddirektoram par nepieciešamību nekavējoties izvērtēt visus  iespējamos netiešos riskus par ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (Office of Foreign Assets Control, OFAC) noteikto sankciju pret Aivaru Lembergu, ietekmi uz pašvaldības darbu.

Tā kā OFAC sankcijas Latvijā ievēro finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki, tajā skaitā bankas, kā arī OFAC sankcijas tiek ievērotas publiskās un privātās partnerības jomā un Eiropas Savienības (ES) fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības jomā, ministrs Juris Pūce norāda: "Noteiktās sankcijas var radīt sekas Ventspils pilsētas domei, kuras iespējas veikt ekonomisko darbību un pilnvērtīgi izpildīt likumā “Par pašvaldībām” noteiktās funkcijas var būt ierobežotas, tādēļ deputātiem ir jāpieņem atbildīgi lēmumi, lai A. Lembergam noteiktās sankcijas nekādā veidā neietekmētu pašvaldības finanšu stabilitāti un spēju nodrošināt pašvaldības pakalpojumu nepārtrauktu sniegšanu iedzīvotājiem. Jebkuri iespējamie riski, kas varētu kavēt pašvaldības funkciju izpildi, būtu jānovērš." Ventspils domes deputātu kā valsts amatpersonu atbildība ir mazināt A. Lemberga ietekmi un kontroli pār pašvaldības darbu.

Deputātiem skaidri jāapzina tās jomas, kuras varētu tikt uzskatītas kā A. Lemberga ietekmē esošas, jo personu, kas ir iekļautas sankciju sarakstā, ietekmē esošas organizācijas finansējumu no publiskām personām saņemt nevarēs, līdz ar to jānovērš iespējami riski, kas, iespējams, varētu kavēt  pašvaldības naudas līdzekļu pieejamības turpmāku nodrošināšanu.  

Vēstulē ministrs uzsver, ka pašvaldības deputāti ir ievēlēti pārstāvēt sabiedrību un darboties tās interesēs. Pašvaldību deputāti ir arī valsts amatpersonas. Kā atzīts tiesu praksē, valsts amatpersonas saistībā ar savu statusu uzņemas paaugstinātu atbildību publiskajās tiesībās. Tādēļ tieši deputāti ir atbildīgi par to, lai nodrošinātu pašvaldības domes pilnvērtīgu darbu, normatīvajos aktos noteiktos pakalpojumus iedzīvotājiem un izpildītu pašvaldībai ar likumu piešķirtās autonomās funkcijas. No pašvaldības domes tiesībām pašai noteikt savu darba organizāciju un sēžu reglamentu izriet arī pilnvarojums noteikt deputāta tiesību izmantošanas kārtību un vajadzīgos ierobežojumus.

Pašvaldības domei ir plaša novērtējuma brīvība šādas kārtības izveidē, tomēr tai jāatbilst Satversmei un likumiem, uzsver ministrs J. Pūce.

2019. gada 9. decembrī OFAC noteica sankcijas pret A. Lembergu.

Saskaņā ar Starptautisko un Latvijas nacionālo sankciju likumu un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) noteikumiem OFAC sankcijas Latvijā ievēro finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki, tajā skaitā bankas, kā arī OFAC sankcijas tiek ievērotas publiskās un privātās partnerības jomā un Eiropas Savienības (ES) fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības jomā.

Lai arī A. Lembergam noteiktās sankcijas vistiešāk skar minēto personu kā privātpersonu, un attiecīgi tās darbības privāto tiesību jomā, tomēr ir identificējami riski, ka sankciju tvērumā varētu tikt iekļautas arī institūcijas, kas atrodas tās personas kontrolē, kurai sankcijas noteiktas. Ventspils pilsētas domē no ievēlētajiem 13 deputātiem, deviņi (tai skaitā arī A. Lembergs, pret kuru vērstas sankcijas) ir saraksta “Latvijai un Ventspilij” deputāti. A. Lembergs arī ieņem attiecīgās partijas valdes priekšsēdētāja amatu, turklāt viņš Ventspils pilsētas domē vada divas komitejas – Finanšu komiteju un Pilsētas attīstības jautājumu komiteju, kuru apspriešanā nonāk tādi būtiski ar pašvaldību darbu un tās attīstību saistīti jautājumi kā pašvaldības budžeta projektu izvērtēšana, prioritātes līdzekļu sadalījumā, starptautiskā sadarbība, investīciju piesaistīšana un investīciju projektu realizācija. Tātad A. Lembergs piedalās lēmumu pieņemšanā par būtiskiem pašvaldības darbības jautājumiem un vairākums lēmuma pieņemšanā iesaistīto domes deputātu ir tās politiskās partijas pārstāvji, kuras priekšsēdētājs ir sankcionētā persona.