Latvija pievienojusies ES ambiciozo valstu grupas paziņojumam par Eiropas Zaļā kursa nozīmīgumu ekonomikas atlabšanā

09.04.2020

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP!) parakstījis Eiropas Savienības (ES) ambiciozo valstu grupas sagatavoto kopīgo paziņojumu, ar kuru Latvija pievienojas tām valstīm, kas iestājas par COVID-19 radītās krīzes apkarošanu un ekonomikas stabilizēšanu ar Zaļā kursa (Green Deal) sniegtajām iespējām, tādējādi turpinot virzību uz klimatneitralitāti*.

Lai risinot COVID-19 radītos globālos un nacionālos izaicinājumus,  netiktu aizmirsts par vides un klimata jautājumiem, Dānija, uzrunājot un  iesaistot citas iepriekš ambiciozu klimata politiku atbalstošās  valstis, sagatavoja kopīgu paziņojumu par Eiropas Zaļā kursa nozīmīgumu,  plānojot dažādus ekonomikas stimulus ekonomikas atlabšanai pēc  COVID-19. Paziņojumu parakstījušas 11 ES dalībvalstis (t.sk. Austrija,  Itālija, Spānija, Francija, Zviedrija u.c.).

Ar šo vēstījumu paziņojumu parakstījušās dalībvalstis aicina Eiropas Komisiju izmantot  Eiropas Zaļo kursu kā vienu no Eiropas Savienības ekonomikas  atveseļošanās iespējām, saglabājot tajā izvirzītos mērķus un  prioritātes. Eiropas Zaļais kurss ir jauna ES izaugsmes stratēģija, kas  var palīdzēt ekonomiku stimulam un radīt jaunas darba vietas, vienlaikus  paātrinot zaļo pāreju izmaksu efektīvā veidā. Eiropas Zaļais kurss  piedāvā ceļa karti, kas palīdzēs veikt pareizās izvēles, atbildot uz  ekonomikas krīzi, vienlaikus veicinot ES pāreju uz ilgtspējīgu un  klimatneitrālu ekonomiku.

Ministrs Juris Pūce: “Vēstījums adresēts  Eiropas Komisijai un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm kā  pamudinājums izmantot Eiropas Zaļajā kursā noteiktās prioritātes un  rīcības virzienus par pamatu ES ekonomikas atlabšanai un investīcijām.  Lai mazinātu COVID-19 radītās ekonomiskās krīzes sekas, Zaļais Kurss  sniegs iespējas stimulēt ekonomiku, veicinās ekonomikas atveseļošanos,  jaunu darba vietu radīšanas iespējas un investīcijas dažādos klimatam  draudzīgos risinājumos.”

Zaļais kurss ir jauna ES izaugsmes  stratēģija, lai radītu taisnīgu un pārticīgu sabiedrību ar mūsdienīgu,  resursefektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku, kurā siltumnīcefekta gāzu  (SEG) neto emisijas 2050. gadā samazinātos līdz nullei. Tās mērķis ir  arī aizsargāt, saglabāt un stiprināt ES dabas kapitālu un aizsargāt  iedzīvotāju veselību un labbūtību no vides apdraudējumiem un ietekmes.

Zaļā  kursa investīciju plāns paredz palielināt ieguldījumus ilgtspējīgas  mobilitātes, atjaunojamās enerģijas, kā arī ēku energoefektivitātes jomā  un veicināt tehnoloģisko attīstību bioloģiskās daudzveidības un aprites  ekonomikas jomā.

*Klimatneitralitāte ir situācija, kad  saimnieciskā darbība un patēriņš neatstāj negatīvu ietekmi uz klimatu.  Klimatneitralitātes sasniegšanu raksturo SEG līdzsvars, proti, visu  emisiju samazināšana un nesamazināmo emisiju kompensēšana ar to  piesaisti augos (g.k. mežos) vai uztveršanu un uzglabāšanu zem zemes.