Mārtiņš Bondars: Esam spēruši būtisku soli, lai modernizētu finanšu pārvaldības sektoru

23.09.2021

Šodien Saeimā 3. lasījumā vienbalsīgi tika atbalstīts Latvijas Bankas likums jaunā redakcijā un ar to saistīta apjomīga tiesību aktu grozījumu pakete. Likums nosaka Latvijas Bankas darbību pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) pievienošanas; saistībā ar to veikti grozījumi 26 tiesību aktos, no tiem šodien Saeimā tika skatīti kopskaitā 19 likumprojekti.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pievienošana Latvijas Bankai veicinās finanšu stabilitāti un palīdzēs vispusīgāk novērtēt riskus finanšu iestādēs, kā arī ļaus pieņemt operatīvākus, pārdomātākus un uz konkrētu problēmu risinājumu vērstus lēmumus. Kopumā tiks atvieglots birokrātiskais process, samazināsies administratīvās procedūras, mazināsies personāla un citu resursu izmaksas.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Bondars pauž gandarījumu par padarīto: “Darbs ir tiešām apjomīgs, tādēļ vēlos izteikt pateicību gan kolēģiem komisijā, gan sadarbības partneriem par konstruktīvo, uz rezultātu vērsto darba procesu. Salīdzinoši īsā laikā ir sagatavota nozīmīga reforma un varam ar pārliecību teikt, ka ar jauno Latvijas Bankas likumu esam sakārtojuši un modernizējuši Latvijas finanšu sektora pārvaldību atbilstoši mūsdienu prasībām."

"Ir paveikts ļoti vērtīgs un apjomīgs darbs, un nu varam lepoties ar  patiešām modernu centrālās bankas likumu." uzsvēris Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.


Būtiskākie ieguvumi no FKTK pievienošanas Latvijas Bankai:

- efektīvāka iespēja veicināt finanšu stabilitāti un mazināt sistēmiskos riskus, ņemot vērā plašāku zināšanu un prasmju apvienojumu un ātrāku informācijas apmaiņu, kā arī pilnvērtīgāku tās izmantošanu;

- vispusīgāks skatījums uz pārmaiņām finanšu un kapitāla tirgū, kā arī efektīvāka rīcība finanšu stabilitātes satricinājumu un krīzes situācijās;

- lielāka efektivitāte makrouzraudzības politikas un mikrouzraudzības īstenošanā;

- iespējas kompetentajā iestādē īstenot efektīvāku administratīvo procesu saistībā ar lēmumu pieņemšanu un to apstrīdēšanu;

- koordinētāka un efektīvāka finanšu sektora attīstības veicināšana;

- personāla, finanšu un materiāltehnisko resursu ietaupījums vidējā termiņā (sākot ar trešo gadu pēc pievienošanas).

Pašreizējais likums "Par Latvijas Banku" ir spēkā jau kopš 1992. gada. Lai īstenotu FKTK pievienošanu Latvijas Bankai, Latvijas Bankas darbību regulējošais pamatlikums tika pārskatīts pēc būtības, un lielā grozījumu apjoma dēļ to nepieciešams izteikt jaunā redakcijā. Jaunais likuma projekts noteic Latvijas Bankas darbības principus, tostarp bankas uzdevumus, pārvaldes uzbūvi un finanšu jautājumus, kā arī centrālās bankas lomu makrouzraudzības politikas īstenošanā. Tāpat jaunais likuma projekts noteic Latvijas Bankas kompetenci un nepieciešamos tiesiskos instrumentus finanšu tirgus un tā dalībnieku darbības regulēšanā un uzraudzībā, prasības bankas statistikas nodrošināšanā, kā arī paredzētas speciālas prasības bankas informācijas aizsardzībā.

Paredzēts, ka jaunais Latvijas Bankas likums stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī.