Ministru kabinets atbalsta VARAM izstrādāto likumprojektu par Rīgas domes atlaišanu

17.12.2019

Rīga, 2019.gada 17. decembrī – Ministru kabinets (MK) atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto likumprojektu “Rīgas domes atlaišanas likums”, kas paredz atlaist Rīgas domi (RD) un iecelt pagaidu administrāciju. 

Juris Pūce (AP!): “Pārkāpumu sistemātiskums, kas valda Rīgas domē, rada pamatotas bažas, ka pašvaldība interpretē likuma normas, savas funkcijas nepilda pienācīgi un atbilstoši rīdzinieku interesēm. Tas, cik bieži dome nav ievērojusi likuma normas, cik ilgstoši ignorējusi Satversmes tiesas sprieduma pienācīgu izpildi, kā arī nav ņēmusi vērā ministrijas ieteikumus kā sakārtot domes darbu, liecina par bīstamu bezatbildību.”

Likuma mērķis ir novērst situāciju, kad RD pieļauj nelikumīgu rīcību un nepilda Atkritumu apsaimniekošanas likumā, likumā “Par pašvaldībām” un citos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības autonomo funkciju - sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma organizēšanu.

Likumprojekts paredz atlaist RD un iecelt pagaidu administrāciju. Par pagaidu administrācijas vadītāju tiek izvirzīts VARAM valsts sekretārs Edvīns Balševics, pagaidu administrācijā strādātu arī Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta direktors Artis Lapiņš un Tieslietu ministrijas Juridiskā departamenta direktora vietnieks Aleksejs Remesovs.

Pagaidu administrācija pilda normatīvajos aktos paredzētās vietējās pašvaldības domes funkcijas un nodrošina pašvaldības institūciju darba nepārtrauktību, kā arī finansiālo un saimniecisko darbību. Pagaidu administrācijas vadītājs pilda Rīgas domes priekšsēdētājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

Likumprojekts nosaka, ka RD vēlēšanas notiek pirmajā sestdienā, kas iestājas pēc diviem mēnešiem pēc šā likuma spēkā stāšanās. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Saeima šo likumprojektu skatīs rīt, 18. decembrī.

Sagatavojot likumprojektu, tika izvērtēta RD rīcība, izpildot vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām, proti, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas funkcijas organizēšana. Ministrija, veicot RD pārraudzību likumā “Par pašvaldībām” noteikto pilnvaru ietvaros, pašvaldības darbā konstatējusi vairākkārtējus normatīvo aktu pārkāpumus, kas izdarīti vairākkārtīgi un visā 2017.gada vietējo pašvaldību vēlēšanās ievēlētās RD darbības laikā. Tāpat RD joprojām nav nodrošinājusi Satversmes tiesas 2012. gada 6. decembrī pieņemtā sprieduma izpildi- izdot saistošos noteikumus atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam

Saskaņā ar likumā “Par pašvaldībām” noteikto, Saeima var atlaist domi, ja tā atkārtoti nepilda vai pārkāpj Satversmi, likumus, MK noteikumus vai nepilda tiesas spriedumus. Dome tiek atlaista ar likumu, kura projektu Saeimai iesniedz MK.

Likumprojekts par RD atlaišanu ir izstrādāts, ņemot vērā pārkāpumus, ko RD pašvaldība pieļāvusi šā sasaukuma darbā, kā arī šo pārkāpumu apjomu, kas liecina par pašvaldības domes nespēju savā darbībā ievērot normatīvos aktus.

Rīgas domes darbība ir nelikumīga un neatbilstoša vietējās sabiedrības interesēm

Jau 2013. gadā VARAM vērsa RD uzmanību uz veicamajiem pasākumiem Satversmes tiesas sprieduma izpildei – izdot saistošos noteikumus atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam – taču, tas līdz šim nav paveikts pilnībā. 2018.gada 31. jūlijā RD kopā ar pašvaldības SIA “Getliņi Eko” izsludināja iepirkumu Publiskās un privātās partnerības (PPP) procedūras ietvaros par pakalpojuma sniegšanu visā Rīgā, kas bija pretrunā ar spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem, kuri noteica, ka Rīga ir sadalīta trīs atkritumu apsaimniekošanas zonās, bet iepirkums tika izsludināts par pakalpojuma sniegšanu visā Rīgā kā vienā zonā. Līgums tika noslēgts uz maksimāli iespējamo termiņu – 20 gadiem, ierobežojot konkurenci. 

Vienlaikus RD nerisināja jautājumu, lai visā pilsētas teritorijā visiem iedzīvotājiem nodrošinātu dalīto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma pieejamību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 2019. gada 9.septembrī par PPP procedūras rezultātu Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu “Par pagaidu noregulējumu”, kā rezultātā tika apturēts līgumu slēgšanas process starp jauno atkritumu apsaimniekotāju un atkritumu radītājiem un valdītājiem, bet iepriekš noslēgtie līgumi bija zaudējuši juridisku spēku. RD pēc KP paziņojuma neveica nekādas darbības, lai nodrošinātu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību un novērstu antropogēnas katastrofas draudus, kas saistīta ar potenciālu kaitējumu videi un sabiedrības veselībai, ja 15.septembrī tiktu apturēta vai būtiski apgrūtināta sadzīves atkritumu savākšana un izvešana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Tāpēc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs aicināja MK 12. septembrī pieņemt rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Rīgā. Taču arī ārkārtējās situācijas laikā RD faktiskā darbība nebija vērsta uz pārkāpumu novēršanu un situācijas sakārtošanu. 

Tikai pēc vairākkārtējiem ministrijas atgādinājumiem, 4.novembrī RD iesniedza saskaņošanai 30. oktobra saistošos noteikumus, kurus VARAM nesaskaņoja, jo nebija izpildītas normatīvo aktu prasības. Attiecīgi RD arī neveica darbības, lai Publisko iepirkumu likuma un Atkritumu apsaimniekošanas likuma noteiktajā kārtībā izvēlētos atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējus. VARAM, izvērtējot situāciju, secināja, ka iepirkuma veikšanai bija pietiekami ilgs laiks, taču arī atkārtoti pieprasot ministriju iepazīstināt ar plānoto pašvaldības rīcību atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma pieejamības sakārtošanā, joprojām RD atbildēs nepiedāvāja normatīvajos aktos balstītus risinājumus. MK pagarināja ārkārtējo situāciju un Saeima to apstiprināja līdz 2020.gada 12.martam, lai RD rastu ilgtermiņa, nevis pagaidu risinājums.

VARAM ir secināts, ka RD darbība ir ne tikai nelikumīga, bet tā arī ir neatbilstoša vietējās sabiedrības interesēm un veicina sabiedrības neuzticību vietējo pašvaldību spējai strādāt likumīgi un vietējo iedzīvotāju interesēs kopumā. RD, neraugoties uz vairākkārtējiem ministrijas aicinājumiem, nespēj organizēt atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu un atkritumu apsaimniekotāja izvēli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Līdz ar to ir pamats atlaist Rīgas pašvaldības domi saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”.

Foto: © Valsts kanceleja