Plešs atstādinājis Ikšķiles novada domes priekšsēdētāju Trapiņu

26.02.2021

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP!) preses konferencē informēja par ministrijas pārbaudes rezultātiem par Ikšķiles novada domes amatpersonu darbībā konstatēto likumos noteikto pienākumu nepildīšanu un normatīvo aktu pārkāpumiem. Ministrs izdevis rīkojumu atstādināt no amata Ikšķiles novada domes priekšsēdētāju Induli Trapiņu.


Ministrs Plešs (AP!): “Lēmums par Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja Induļa Trapiņa atstādināšanu ir pamatots ministrijas ekspertu konstatētajos pārkāpumos, kur dominē korupcijas riski, nelikumīga un nelietderīga rīcība ar pašvaldības mantu, pilnvaru pārsniegšana un patvaļīga lēmumu pieņemšana pretēji sabiedrības interesēm. Konstatētie pārkāpumi, ko Ikšķiles domes priekšsēdētājs nespēja atspēkot, izgaismo sistemātisku Trapiņa rīcību un liecina par viņa neatbilstību amatam.”

Domes priekšsēdētājs bez jautājumu izskatīšanas domes sēdē, vienpersoniski un patvaļīgi noslēdzis līgumu ar komersantu par pašvaldībai piederošu autoceļa posmu atjaunošanu. No ministrijas rīcībā esošās informācijas izriet, ka Trapiņš 2020.gada 18.jūnijā ar komersantu, kas plāno veikt derīgo izrakteņu ieguves darbus tuvumā esošajā nekustamajā īpašumā (karjerā), vienojies par ceļa klātnes remontu ceļa posmā starp valsts reģionālo autoceļu P80 (Tīnūži – Koknese) un valsts vietējās nozīmes autoceļu V966 (Turkalne – Tīnūži), kā arī pašvaldībai piederošajā ceļa posmā esošā tilta pār upi “Mazā Jugla” nesošo konstrukciju pastiprināšanu. Kā liecina “Latvijas Valsts ceļi” VARAM sniegtā informācija, ceļu darbu apjoms liecina par to, ka šādu darbu veikšana nav esošā seguma remonts, bet gan būvdarbi, kuru veikšanai nepieciešama būvniecības dokumentācija. Būvdarbu projekts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nav saskaņots, līdz ar to veiktie ceļa atjaunošanas darbi ir patvaļīga būvniecība.

Līgums par ceļa atjaunošanu ar komersantu noslēgts vienpersoniski un ignorējot publiskā iepirkuma kārtību, kā rezultātā notikusi nelikumīga būvniecība bez saskaņojumiem un kontroles. Šāda rīcība konkrētajā gadījumā ir ne tikai pretrunā ar likumā noteikto, bet var radīt draudus sabiedrības drošībai.

Tāpat domes priekšsēdētājs neievērojot likumā noteikto, vienpersoniski noslēdzis līgumu par Ikšķiles novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Kranciema karjers” zemes nomas līguma pagarināšanu, tādējādi pārkāpjot likumā “Par pašvaldībām” noteiktās pašvaldības vadītāja pilnvaras, kā arī virkni saistošo normatīvo aktu. Zemes nomas līgums pretēji normatīvajos aktos noteiktajam, nerīkojot konkursu vai izsoli, ar komersantu pagarināts par karjera izstrādi, tas darīts vienpersoniski, neraugoties uz to, ka ir visas domes kompetences jautājums. Turklāt nomas maksa noteikta, pamatojoties uz vērtējumu, kas nav veikts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, neveicot lietderības apsvērumus. VARAM sniegtajos paskaidrojumos Trapiņš norādījis, ka zemes nomas līgumu, kas sākotnēji noslēgts 2005.gada decembrī, vienpersoniski ir pagarinājis vairākkārt. Līgums būtu spēkā līdz 2025.gada decembrim, bet Trapiņš vēl pagājušā gada 16. aprīlī to pagarinājis līdz 2030.gada novembrim. Līdz ar to VARAM konstatē, ka normatīvo aktu prasības šajā jautājumā nav ievērotas sistemātiski.

Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka Trapiņš ir pārkāpis domes priekšsēdētāja pilnvaras, rīkojies ar publisku mantu nelikumīgi, pretēji mantas izšķērdēšanas regulējumam, nevērtējot rīcības lietderību, pretēji sabiedrības interesēm, kā arī radījis korupcijas riskus. Ministrija vērtē iespēju par pārbaudes laikā konstatētajiem pārkāpumiem vērsties arī tiesībsargājošajās iestādēs.

Likumā “Par pašvaldībām” noteikts, ja domes priekšsēdētājs nepilda likumos noteiktos pienākumus, ministrs pēc tam, kad ir saņemts attiecīgā domes priekšsēdētāja paskaidrojums, ar motivētu rīkojumu var atstādināt viņu no amata pienākumu pildīšanas.  Ministrs Plešs uzsver, ka Trapiņa atstādināšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu domes turpmāku tiesisku darbību lēmumu pieņemšanā un nepieļautu turpmāku normatīvo aktu pārkāpumus, un kompetento institūciju prasību nepildīšanu, tādējādi vairojot tiesisko nihilismu pašvaldības darbā. Papildus tam Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2020.gada 3.decembra sprieduma lietā Nr. 2020-16-01 vērsta Ministru kabineta un ministrijas uzmanība uz to, ka novērst pašvaldības prettiesisku rīcību, jo īpaši atkārtotu, ir ne tikai to tiesības, bet arī pienākums.

Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš atstādināts no amata pienākumu pildīšanas līdz ar ministra rīkojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, proti, no šodienas, 26. februāra.

Ministrija vērš uzmanību, ka līdztekus šiem pārkāpumiem, tā bija pieprasījusi paskaidrojumus no pašvaldības vadītāja arī saistībā ar citiem pašvaldības un pašvaldības vadītāja kompetencē esošiem lēmumiem. Ministrija Ikšķiles novada pašvaldības vadītājam pieprasīja paskaidrojumus par patvaļīgu būvniecību kādā Ikšķiles pašvaldībā esošā privātīpašumā. Jau pagājušā gada decembrī VARAM vēstulē Trapiņam norādīja arī uz nepieciešamību izvērtēt izpilddirektores un būvvaldes vadītāju  atbildību saistībā ar iespējamiem būvniecības uzraudzības un kontroles pārkāpumiem – patvaļīgu būvniecību pirms būvatļaujas izdošanas un nesaskaņotu būvniecības darbu veikšanu Mazās Juglas aizsargjoslā, bez nepieciešamajiem Valsts Vides dienesta (VVD) izsniegtiem tehniskiem noteikumiem.

Ministrija ir saņēmusi arī izvērtējumu no VVD par neatļautu būvniecības atkritumu uzglabāšanu Ikšķiles pašvaldības teritorijā esošā karjerā. VVD ir fiksējis virkni pārkāpumu, kur ministrija saskata arī pašvaldības vadītāja atbildību. VVD ir ierosinājis administratīvā pārkāpuma lietas.