Veselības ministrija: plānots uzlabot psihiskās veselības aprūpes pieejamību Latvijā

14.03.2019

Turpmākajos divos gados plānots būtiski uzlabot psihiskās veselības aprūpes pieejamību Latvijā. Mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem uz pierādījumiem balstītu, iespējami mūsdienīgu, kvalitatīvu un viņu vajadzībām atbilstošu psihiskās veselības aprūpes pieejamību, nodrošinot agrīnu diagnostiku un uzsākot savlaicīgu ārstēšanu un medicīnisko rehabilitāciju. To paredz šodien, 14.martā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais Psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas plāns 2019.- 2020.gadam.

Psihiskās veselības aprūpe ar ģimenes ārstu palīdzību

Pasākumi situācijas uzlabošanai paredzēti vairākos virzienos. Ņemot vērā, ka ģimenes ārsti ir pirmie speciālisti, kuri sastopas ar pacientu, nepieciešams veicināt viņu lielāku iesaistīšanos psihiskās veselības aprūpē. 

Plānots paaugstināt ģimenes ārstu, māsu un ārstu palīgu kompetenci psihiatriskajā aprūpe. Tāpat svarīgs priekšnosacījums ir veiksmīgi veidot sadarbību starp ģimenes ārstiem un psihiatru un bērnu psihiatru ambulatoro komandu.

Psihiatra komandā būs dažādu jomu speciālisti

Apzinoties multiprofesionālās komandas darba nozīmīgumu psihisko un uzvedības traucējumu ārstēšanā, psihiatra komandā tiek plānots iesaistīt gan psihologu, gan funkcionālos speciālistus, uzlabot pieejamību multiprofesionālās komandas sniegtajiem pakalpojumiem pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, tādējādi veicinot nefarmakoloģisko ārstēšanu.

Profilaktiskās pārbaudes bērniem

Lai agrīni samazinātu risku saslimstībai ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, plānots ģimenes ārstu praksēs ieviest profilaktisko pārbaudi bērniem vecumā no 1.5 līdz 5 gadiem psihiskās attīstības novērtēšanai, paredzot tam atbilstošu finansējumu.

Plānots strādāt arī pie aspektiem, lai psihiatriem un bērnu psihiatriem nodrošinātu motivējošu atalgojumu, ka arī kopumā palielinātu šo speciālistu pieejamību.

Iecerēti uzlabojumi psihiatru praksēs un māsu profesijā

Tāpat iecerēts stiprināt psihiatru prakses, paplašinot to komandu. Veselības ministrija prognozē, ka palielināsies arī pieprasījums studijām bērnu psihiatra specialitātē. 

Jau gada sākumā sperts solis šajā virzienā, saīsinot rezidentūras ilgumu bērnu psihiatra kvalifikācijas iegūšanai. Savukārt attiecībā uz māsu nodrošinājumu, tai skaitā psihiatrijas pakalpojumu sniegšanai, Veselības ministrija ir uzsākusi darbu pie konceptuāla priekšlikuma izstrādes māsu profesijas turpmākai attīstībai.

Valsts apmaksāta aprūpe pacientu mājās

Veselības ministrija izvērtēs nepieciešamību un iespējas ieviest valsts apmaksātu aprūpi mājās pacientiem ar noteiktu diagnožu psihiskām saslimšanām.

Nepieciešams izvērtēt arī jaunu psihiatra prakšu un ambulatoro centru veidošanu Latvijas reģionos. Tāpat tiks noteikts ambulatoros centros nepieciešamais speciālistu skaits, pārskatīti tarifi un sniegto pakalpojumu apmaksas nosacījumi.

Palielinās zāļu kompensācijas apmēru un novērsīs nepamatotas stacionēšanas

Lai samazinātu nepamatotu stacionēšanas gadījumu skaitu, plāns ir izveidot observācijas gultas slimnīcās, kuras nodrošina akūto psihiatrisko un narkoloģisko pacientu ārstēšanu. Mērķis ir arī palielināt zāļu kompensācijas apmēru un zāļu kompensācijas sistēmā iekļaut jaunas diagnozes, ņemot vērā, ka savlaicīga un regulāra zāļu lietošana nodrošina pacientiem iespēju būt par pilnvērtīgu sabiedrības locekli, kā arī novērst veselības stāvokļa pasliktināšanos, kas novestu pie dārgākas ārstēšanas.

Izglītojoša kampaņa par psihisko veselību

Ne mazāk būtisks aspekts ir psihiskās veselības veicināšana, tāpēc plānots īstenot sabiedrības informēšanas kampaņu, veikt pētījumu par iedzīvotāju psihisko veselību, izglītot pedagogus par psihiskās veselības veicināšanas jautājumiem, kā arī nodrošināt muzejpedagoģiskos pasākumus un citus veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus.

Pasākumu īstenošanai šogad plānoti 6,7 miljoni eiro. Savukārt 2020. gadam papildus nepieciešams 20,1 miljons eiro.