Pūce: pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku ir iespēja Latvijas ekonomiskajai izaugsmei

04.06.2019

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) 3. - 4. jūnijā organizē Eiropas Komisijas (EK) Klimata rīcības ģenerāldirektorāta Klimata stratēģijas direktora Artura Runges Mecgera* (Artur Runge-Metzger) vizīti Latvijā, ar mērķi veicināt izpratni par Eiropas Savienības virzību uz klimatneitralitāti.

Vizītē A.Runges Mecgers tiksies ar ministru Juri Pūci un citiem klimata politikas veidotājiem un ekspertiem, lai apspriestu klimatneitralitātes politiku saistībā ar 2018. gada 28. novembrī Eiropas Komisijas publicēto paziņojumu “Tīru planētu - visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku”**.

Paziņojums ietver redzējumu par visas tautsaimniecības nozares un visus sabiedrības slāņus aptverošām ekonomiskajām un sabiedrības pārveidēm, kas vajadzīgas, lai līdz 2050. gadam ES sasniegtu siltumnīcefekta gāzu emisiju neto nulles līmeni jeb klimatneitralitāti.

Pūce: Klimata pārmaiņas ir reālas

 Ministrs Juris Pūce: “Klimata pārmaiņas ir reālas, un to ierobežošana ir mūsu paaudzes atbildība. Arī Latvija ilgtermiņā atbalsta virzību uz klimatneitrālitāti – būtiski samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas transportā, rūpniecībā un lauksaimniecībā. Tas prasīs pārmaiņas tautsaimniecībā, tomēr vienlaikus pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku ir iespēja Latvijas ekonomiskajai izaugsmei, tai skaitā izmantojot digitālo tehnoloģiju radītās iespējas. Valsts un pašvaldību atbildība ir nodrošināt iespējas klimatam draudzīgām izvēlēm un veidojot izpratni par klimata politikas jautājumiem, kā arī palīdzot sabiedrībai mainīt patēriņa un mobilitātes ieradumus.”

Vizītes ietvaros plānotas arī tikšanās ar sociālajiem partneriem, gan arī publiskie pasākumi. 3.jūnijā A.R.Mecgers tiksies ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, kā arī pārstāvjiem no nozaru ministrijām. Savukārt 4.jūnijā viņš tiksies ar Lauksaimnieku Organizāciju sadarbības padomi un jauniešu kustības “Fridays for future” pārstāvjiem, kā arī uzstāsies Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas kopsēdē ar Vides un klimata apakškomisiju.

Publiskā diskusija par Eiropas Savienības klimatneitralitāti

 4. jūnija pēcpusdienā Eiropas Savienības mājā notiks publiskā diskusija “Eiropas Savienības klimatneitralitāte – kas tas ir, kāpēc tā vajadzīga un kā to sasniegt?”. Tajā piedalīsies gan dažādu organizāciju, zinātniski pētniecisko iestāžu un nevalstiskā sektora pārstāvji, gan arī pārstāvji no nozaru ministrijām. Diskusijas  mērķis ir pārrunāt Eiropas Komisijas vīziju līdz 2050. gadam Eiropas Savienību pārvērst par modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku,  šīs vīzijas īstenošanai nepieciešamās rīcības un dažādu tautsaimniecības nozaru, pārvaldes līmeņu, uzņēmumu un sabiedrības lomu, kā arī Latvijā veicamos darbus.

Diskusijas dienaskārtība pieejama šeit.

Diskusijas sākums 4.jūnijā plkst.14.30, tiešraide VARAM mājaslapā:   http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide?doc=26699

Klimata pārmaiņas ir cilvēka izraisītas

Klimata pārmaiņas ir viens no lielākajiem globālajiem izaicinājumiem. Tās pasaulē ir bijušas vienmēr, tomēr pašlaik tās ir straujākās vismaz pēdējo 800 000 gadu laikā un ir cilvēka izraisītas. Š.g. 9. maijā neformālās Eiropadomes laikā Latvija pievienojās ES valstu deklarācijai, kas mudina ES apstiprināt ambiciozu oglekļa mazietilpīgas attīstības ilgtermiņa stratēģiju, kuras mērķis būtu līdz 2050. gadam sasniegt klimatneitralitāti.

Tāpat šajā deklarācijā arī pausta nostāja, ka 25 % no nākamā ES budžeta jāatvēl klimata mērķu sasniegšanai un jāpanāk saderīguma ar oglekļmazietilpīgu attīstību īstenošana jebkādos ES budžeta ieguldījumos, jāattīsta jaunas oglekļmazietilpīgas nozares, inovācijas finansējums jāpārorientē uz “zaļo enerģiju” pieejamību visos reģionos u.tml.

Latvijā tādējādi šobrīd jo sevišķi aktuāli attīstīt idejas par risinājumiem, kā būtu iespējams sasniegt klimatneitralitāti – t.sk. kāda būtu enerģētikas, transporta, lauksaimniecības un rūpniecības loma, kā arī – kā tas varētu skart uzņēmumus, pašvaldības un sabiedrību kopumā.

 ================

* A.R.Mecgers Eiropas Komisijā ir atbildīgs par starptautisko un Eiropas Savienības klimata stratēģiju, t.sk. koordinējis EK paziņojuma “Tīru planētu - visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku” izstrādi. Viņa pārstāvētais ģenerāldirektorāts ir atbildīgs par starptautisko un ES klimata stratēģiju, ekonomisko novērtējumu, ES līmeņa likumdošanas iniciatīvām, kas saistītas ar mājsaimniecībām, sauszemes transportu, atkritumiem, lauksaimniecību un mežsaimniecību, oglekļa uztveršanu, izmantošanu un noglabāšanu, ES finanšu instrumentiem inovācijām, kā arī par ziņošanas jautājumiem.

** Paziņojums pieejams šeit: : https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/LV/COM-2018-773-F1-LV-MAIN-PART-1.PDF