Pūce: Lēmums atstādināt Ušakovu pieņemts, lai aizstāvētu rīdziniekus pret, iespējams, noziedzīgu pilsētas izsaimniekošanu

05.04.2019

No šodienas, 5. aprīļa, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP!) ir atstādinājis Nilu Ušakovu no Rīgas domes (RD) priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanas par ministrijas pārbaudē atklātajiem Ušakova darbībā pieļautajiem sistemātiskiem likumu pārkāpumiem.

Ministrs Juris Pūce: "Ir noslēdzies pirmais posms RD darbības likumības pārbaudē. Konstatēti nopietni pārkāpumi un domes priekšsēdētāja atbildes tos nav atspēkojušas. Līdz ar to ministrijas ierēdņi ir sagatavojuši un es esmu parakstījis rīkojumu par RD priekšsēdētāja atstādināšanu no amata.

Šis nav politisks strīds, šis ir lēmums par labu pārvaldību. Šis ir lēmums, lai aizstāvētu rīdziniekus, nodokļu maksātājus pret nesaimniecisku rīcību, iespējams - noziedzīgu izsaimniekošanu.

Līdz ar šo rīkojumu ministrijas uzraudzība pār RD nebeidzas. Atklātais un publiski izskanējušais liecina, ka pārkāpumi varētu būt sistemātiski.

Vienlaikus vēlos akcentēt, ka ministrijas pārraudzībā ir visas pašvaldības. Līdz ar manu stāšanos amatā ir beigušies laiki, kad varēja interpretēt tiesiskumu savās interesēs vai gadiem ignorēt normatīvos aktus un Satversmes tiesas lēmumu izpildi. Manā vadībā ministrija nodrošinās, lai pašvaldību vadītāji ievēro vienu likumu neatkarīgi no partijas piederības."

Ušakovs izšķērdējis rīdzinieku naudu daudzu miljonu apmērā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) 21. martā pieprasīja RD priekšsēdētājam Ušakovam noslēdzošos paskaidrojumus un, izvērtējot tos, secināja, ka Ušakovs ar vienpersoniskiem lēmumiem, pārkāpjot savas pilnvaras, ir izšķērdējis rīdzinieku naudu daudzu miljonu apmērā, tīši maldinājis RD deputātus par domes budžeta līdzekļu izlietojumu, nav īstenojis pietiekamu uzraudzību pār RS, pieļaujot postošo korupcijas skandālu un klaji ignorējot rīdzinieku intereses. VARAM pārbaudē konstatēts, ka Ušakovs pārkāpis vismaz astoņu likumu u.c. normatīvo aktu normas.

Ušakovs maldinājis par RD deputātus par RS finanšu līdzekļiem

RD 2017. gada budžetā paredzēja finanšu līdzekļu ieguldījumu 18 432 000 eiro apmērā SIA “Rīgas satiksme” (RS). To likumīgi izlietot varēja, tikai un vienīgi palielinot RS pamatkapitālu. To neizdarot, Ušakovs pārkāpa Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normas, kas nosaka pamatkapitāla palielināšanu un reglamentē šo procesu. RS šos finanšu līdzekļus neizlietoja paredzētajam mērķim, bet gada pārskatā atspoguļoja pretēji lemtajam kā pārējos ieņēmumus no saimnieciskās darbības.

Nils Ušakovs skaidri apzinājās sekas finanšu līdzekļu neatbilstošajam izlietojumam un maldināja RD deputātus, ļaujot uzskatīt, ka balsojuši par ieguldījumu, bet patiesībā apstiprinājuši pretlikumīgu dāvinājumu.

Tādā veidā Ušakovs pārkāpis arī Likuma par budžetu un finanšu vadību noteikumus un likuma “Par pašvaldību budžetiem” normas, kas paredz, ka domes vadītājs atbild par budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu saskaņā ar mērķi un pašvaldības budžeta izpildes procesa pareizu organizēšanu.

Ušakovs īstenojis prettiesisku lēmumu pieņemšanas kārtību

N. Ušakovs kā RS kapitāldaļu turētājs nav ievērojis tiesisku dalībnieku sapulces lēmumu pieņemšanas kārtību. Turklāt tas noticis vismaz divās dalībnieku sapulcēs, kur pieņemti būtiski lēmumi par iepirkumiem, ko šobrīd izmeklē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs saistībā ar Latvijas vēsturē vērienīgāko pašvaldības korupcijas skandālu.

Ušakovs ir pieļāvis virkni citu pārkāpumu

  • Tāpat Ušakovs nav īstenojis pietiekamu uzraudzību pār RS, tajā skaitā pretlikumīgi nav veicis nepieciešamos grozījumus RS statūtos, lai kā krietns un rūpīgs saimnieks izvērtētu darījumu slēgšanu, kas pārsniedz noteiktu summu un var izšķiroši ietekmēt kapitālsabiedrības darbību un būtiski aizskart rīdzinieku intereses.

  • Ušakovs ir tīši un klaji ignorējis informācijas atklātību reglamentējošo likumu normas, neizsniedzot ministrijai SIA “Ernst & Young Baltic” ziņojuma kopiju, RS atsevišķu iepirkumu un to rezultātā noslēgto līgumu juridisko izvērtējumu un iespējamo risku analīzes ziņojuma kopiju.

  • Tāpat Ušakovs nav izpildījis pienākumu patstāvīgi izvērtēt bijušo valdes locekļu atbildību, nevis norobežoties no tā, uzdodot to veikt pašreizējai RS pagaidu valdei.

  • Izvērtējot N. Ušakova atbildību saistībā ar Valsts kontroles 2019. gada 18. janvāra likumības un lietderības revīzijas ziņojumā konstatētiem pārkāpumiem saistībā ar 9,113 milj. eiro izlietošanu, ministrija ir secinājusi, ka Rīgas mērs nav nodrošinājis RD un RS noslēgtā deleģēšanas līguma izpildi un kontroli, pārkāpis likumu un nav nodrošinājis pašvaldības tiesību un interešu ievērošanu.

  • Ministrija arī konstatējusi pārkāpumus Ušakova rīcībā, vadot domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas sēdes un domes sēdes, vienpersoniski mainot izsludinātās darba kārtības un izsludinot pārtraukumu uz nenoteiktu laiku, nesasaucot mēneša laikā domes sēdi, tādejādi tīšuprāt vilcinot domes darbu un ierobežojot opozīcijas deputātu tiesības pilnvērtīgi pārstāvēt savu vēlētāju intereses.

Ņemot vērā iepriekš konstatētos un izvērtētos apstākļus, secināms, ka N. Ušakovs:

1. kā RS kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir pārkāpis Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. panta, 63. panta un 66. panta pirmās daļas 9.punkta noteikumus;

2. kā RS kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir pārkāpis Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. panta pirmās daļas noteikumus, tajā skaitā pieļaujot normatīvajiem aktiem neatbilstošs domes mantas samazinājums;

3. kā RS kapitāla daļā turētāja pārstāvis nav pildījis kapitāla daļas turētāja pārstāvja pienākumus pienācīgā kārtā, nepildot likumā noteiktos kapitāla daļas turētāja pienākumus;

4. kā RS kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir pārkāpis arī likuma “Par grāmatvedību” 2. panta noteikumus;

5. kā RD priekšsēdētājs ir pārkāpis Likuma par budžetu un finanšu vadību 46. panta pirmās daļas noteikumus un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 15. panta noteikumus;

6. kā RD priekšsēdētājs ir pārkāpis Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10. panta pirmo daļu;

7. kā RD priekšsēdētājs nav vadījis domes darbu, atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 62. pantam tā, lai tas būtu saskaņā ar tiesību aktu prasībām;

8. kā RD priekšsēdētājs nav ievērojis Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka valsts pārvalde ir pakļauta likumam un tiesībām un šā panta piekto daļu, kurā noteikts, ka valsts pārvalde savā darbībā ievēro labas pārvaldības principu;

9. kā RD priekšsēdētājs ir pārkāpis likuma “Par pašvaldībām”  27. panta pirmās daļas, 28. panta, 94.¹ panta prasības;

10. kā RD priekšsēdētājs ir pārkāpis Rīgas pilsētas pašvaldības nolikuma 66. , 88. pirmā punkta un 107. punkta prasības.

Likuma “Par pašvaldībām93.panta pirmā daļa nosaka – “ja domes priekšsēdētājs nepilda likumos noteiktos pienākumus, ministrs pēc tam, kad ir saņemts attiecīgā domes priekšsēdētāja paskaidrojums, ar motivētu rīkojumu var atstādināt viņu no amata pienākumu pildīšanas”.

Ministram, veicot hierarhisko pārraudzību pār pašvaldību un domes priekšsēdētāju, konstatējot demokrātijas un tiesiskuma apdraudējumu, ir pienācīgi jāreaģē un apdraudējums jānovērš.

VARAM vērsīsies Ģenerālprokuratūrā un KNAB

VARAM informāciju par konstatētajiem pārkāpumiem Ušakova darbībā un savas pārbaudes laikā apkopoto dokumentāciju domes nosūtīs izvērtēšanai arī LR Ģenerālprokuratūrai un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, aicinot izvērtēt, vai Ušakova darbībā nav saskatāmas arī noziedzīga nodarījuma pazīmes.

Foto: Jānis Škapars / TVNET