VARAM: Zaļā publiskā iepirkuma apjoma īpatsvars pērn sasniedzis 18,3%

21.05.2019

Šodien Ministru kabinets (MK) apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par zaļā iepirkuma īstenošanas valsts pārvaldē gaitu 2018. gadā”, kurā secināts, ka zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) piemērošanas apjoms valsts un pašvaldības iestādēs sasniedzis 18,3% no kopējiem iepirkumiem.

Izvērtējot pirmo pilno 2017. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumu “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” īstenošanas gadu, var secināt, ka tas 2018.gadā ir veidojis zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) īpatsvara pieaugumu gan finansiālā izteiksmē, sasniedzot 18,3% (2017.g. 12 %), gan arī pēc iepirkumu skaita, sasniedzot 11% (2017.g. 7%).

VARAM parlamentārais sekretārs Artūrs-Toms Plešs: “Zaļais publiskais iepirkums ir lielisks veids, kā veicināt videi draudzīgas politikas veidošanu pasaulē, varam būt gandarīti, ka Latvijā to piemēro arvien vairāk valsts un pašvaldību iestādes. Veidojot iepirkumus zaļi un videi draudzīgi, mēs varam ne tikai uzlabot attīstības ilgtspēju, bet arī veicināt sociālus uzlabojumus un panākt ietaupījumus budžetā.” 

Lielākās ZPI preču un pakalpojumu grupas pēc finansiālā īpatsvara ir būvdarbi, ēdināšanas pakalpojumi, transportlīdzekļi un pārtikas produkti. Nozīmīga ietekme uz ZPI īpatsvaru ir ES fondu projektu īstenošanai, jo ir iespēja vērtējumā saņemt papildus punktus par ZPI piemērošanu. Taču tas gan atkarīgs no specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas nosacījumiem.

Lai veicinātu ZPI piemērošanas intensitāti iepirkumos, ministrija šobrīd veic MK noteikumu pārskatu. Tāpat MK noteikumu pārskats nepieciešams, lai nodrošinātu prasību un kritēriju atbilstību tehnoloģiskai attīstībai un vienlaicīgi tās vienkāršojot, kā arī lai atvieglotu to piemērošanu iepirkumu speciālistiem un arī piegādātājiem. Pārskata ietvaros rīkotas paplašinātas tematiskās diskusijas, kas ietver visas iesaistītās puses. Jauno noteikumu redakciju plānots sagatavot un iesniegt izskatīšanai MK līdz 2020. gada vidum.

Rudens periodā VARAM turpinās iesākto tradīciju un organizēs reģionālo semināru ciklu ZPI piemērošanas veicināšanai valsts un pašvaldību iepirkumos, kur ar valsts un pašvaldību iestāžu iepirkumu speciālistiem tiks pārrunātas ZPI piemērošanas aktualitātes, t. sk. MK noteikumu grozījumi.

Zaļā publiskā iepirkuma nosacījumi preču, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumā 

  • videi draudzīgāks iepirkums – vides un cilvēku veselības aizsardzības apsvērumiem jābūt vispārpieņemtai publisko iepirkumu prakses sastāvdaļai līdzās preces, pakalpojuma vai būvdarbu drošībai, cenai, darbības rādītājiem un pieejamībai;
  • kaitējuma novēršana – vides aizsardzības apsvērumi jāievēro no iepirkuma procesa sākuma, cenšoties laikus novērst vai samazināt potenciālo apdraudējumu videi un cilvēku veselībai;
  • aprites cikla skatījums – preces, pakalpojuma vai būvdarbu ietekme uz vidi jāskata to aprites ciklā, sākot ar izejvielu izcelsmi, ražošanu, piegādi un lietošanu un beidzot ar preču nokļūšanu atkritumos un to utilizāciju. Izmaksas jāvērtē, sākot ar preču iegādes izmaksām, bet ņemot vērā arī to lietošanas, apkopes un aprites cikla beigu izmaksas;
  • ietekmju uz vidi salīdzinājums – jāņem vērā būtiskākās ietekmes, vadoties no videi un cilvēku veselībai nodarītā kaitējuma lieluma, atgriezeniskuma, ģeogrāfiskā mēroga un citiem faktoriem;
  • informācija par vides aizsardzības pasākumiem – prasībām un kritērijiem, kurus publiskajā iepirkumā izmanto preču, pakalpojumu vai būvdarbu ietekmes uz vidi samazināšanai, jābūt precīzi formulētiem un objektīvi izmērāmiem, norādot atbilstošas atbilstības pārbaudes metodes.

Plašāk lasiet, spiežot šeit!